ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Get Adobe Flash player

PROJEKT UNIJNY ETAP I

 

 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
 OPIS PROJEKTU

 

PROJEKT UNIJNY ETAP II

 

 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
Etap II dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.955.961,84 zł."
OPIS PROJEKTU
AKTUALNOŚCI
GALERIA
DLA MEDIÓW
KONTAKT

 

 
 
 
 
 

 


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o. informuje, że Rada Miasta Ostrów Mazowiecka podjęła Uchwałę Nr XXVII/191/2016 w dniu 9 listopada 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Uchwała została podjęta na podstawie art. 24 ust. 9a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków      (Dz. U. z 2015 poz. 139).

NOWE TARYFY (cennik)

 

 


 

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. informuje, że z dniem 5 grudnia 2016 r. zmieniony zostaje rozkład jazdy linii autobusowej nr. 5

Zmiana dotyczy przesunięcia godziny odjazdu dwóch kursów:

1. Kurs z godziny 12:35 przesunięty jest na godzinę 13:35

2. Kurs z godziny 14:20 przesunięty jest na godzinę 14:30

Nowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej ZGK /www.gkostrow.pl/, Urzędu Miasta /www.ostrowmaz.pl/ oraz można otrzymać go u kierowcy.

 


 

W dniu 25 października Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał nagrody 38 najlepszym beneficjentom współpracującym z Funduszem w 2015 r. Jak podkreślił Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Pan Artur Dąbrowski:

W 2015 roku Fundusz podpisał ponad 1600 umów na realizację różnorodnych zadań proekologicznych, dzięki realizacji których udało się osiągnąć konkretne efekty ekologiczne. Dzięki tych efektom możliwa była poprawa stanu środowiska Mazowsza i tym samym życia mieszkańców województwa mazowieckiego. Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa bez zrozumienia i dobrej współpracy pracowników Funduszu oraz beneficjentów, którym nie są obojętne aspekty środowiskowe. Dzisiaj nagradzamy najlepszych z najlepszych za 2015 rok.

Członkami Komisji Konkursowej „EKOpozytyw MAZOWSZA”, byli przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej Funduszu. Kapituła wyróżniła dziesięciu laureatów i przyznała 29 wyróżnień w 10 kategoriach konkursowych. Nasza Spółka otrzymała wyróżnienie w kategorii „Pozyskiwanie środków unijnych” za realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez ZGK w Ostrowi Maz. Sp.z o.o. Etap II”.

 


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

uzyskał Statut Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 11 lipca 2016r. podjął uchwałę nr 104/16 zmieniającą uchwałę wykonawczą Nr 212/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. zlokalizowana w Starym Lubiejewie ul. Łomżyńska 11 została wpisana jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów (RIPOK) do obsługi ostrołęcko-siedleckiego regionu gospodarki odpadami. W dniu 14 lipca 2016 r. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lubiejewie z dniem 28.07.2016r. rozpocznie prace związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

 

Pracownicy Spółki podniosą swoje kwalifikacje zawodowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. pozyskał 51.842,40 złotych na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Spółki. Środki te pochodzą z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. W ramach pozyskanego dofinansowanie swoje kwalifikacje zawodowe podniesie 16 pracowników Spółki.


Oddział Wodociągów i Kanalizacji zakończył inwestycję związaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Zielonej o długości 110 mb wraz z podłączeniem wszystkich mieszkańców.

Spółka w miesiącu lipcu planuje w ramach inwestycji realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Szkoły Podchorążych Piechoty. Łączna długość planowanej inwestycji 620 mb wraz z montażem przepompowni ścieków.

 

Dział Robót Drogowych prowadzi na bieżąco naprawę ulic gruntowych i żwirowych, cząstkowe remonty nawierzchni bitumicznych oraz oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową. W ramach robót zleconych wykonano remont chodnika w pasie drogowym ul. Sikorskiego o łącznej powierzchni 75 m2 oraz przebudowę chodnika w ciągu pieszo rowerowym w pasie drogowym ulicy Białej o łącznej powierzchni 750 m2.

W miesiącu czerwcu rozpoczęliśmy przebudowę alejek z kostki brukowej o powierzchni ok. 263 m² na cmentarzu parafialnym przy ul. Lubiejewskiej.

/chodnik ul. Biała/

Oddział Gospodarki Odpadami wzbogacił się o samochód asenizacyjny zakupiony przez Spółkę w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 113 160 zł brutto. Dobrą wiadomością dla Oddziału jest wygranie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie gminy Stary Lubotyń.

Ponadto Zakład uzyskał pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanej przy ul. Łomżyńskiej w Starym Lubiejewie.

 


 

SEGREGUJESZ-PŁACISZ MNIEJ !

Wszyscy wytwarzamy odpady dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem. Selektywna zbiórka odpadów oraz recykling to podstawowe narzędzia ochrony środowiska. Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, to również oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki. Szczegółowy sposób segregacji określają poszczególne gminy. Główna zasada jest jednak wszędzie taka sama – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier a także opakowania szklane. W niektórych gminach tworzywa sztuczne, metal, papier, a czasem również szkło, zbierane są jako jedna frakcja, nazywana odpadami surowcowymi lub suchymi. Wtedy do segregacji wystarczą dwa pojemniki. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis segregacji odpadów dla Miasta Ostrów Mazowiecka.

Papier – worek niebieski (czytaj więcej ...)

Szkło – worek zielony (czytaj więcej …)

Plastik – worek żółty (czytaj więcej …)

Bioodpady – worek czarny (czytaj więcej …)

Popiół paleniskowy – worek szary (czytaj więcej …)

Odpady zmieszane – pojemnik (czytaj więcej …)

Pozostałe odpady segregowane – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Mieszkańcy z terenu miasta Ostrów Mazowiecka, mogą BEZPŁATNIE przekazać do PSZOK pozostałe odpady segregowane powstałe w gospodarstwach domowych;

- odpady biodegradowalne,

- drobne odpady budowlane i remontowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV i AGD),

- meble i odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła, szafki, łóżka, dywany, materace, rowery itp.)

- zużyte opony,

- popiół,

- chemikalia: lakiery, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,

- baterie i akumulatory,

- zużyte źródła światła (żarówki i świetlówki),

- papier i tektura,

- metal i tworzywa sztuczne,

- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła z podziałem na szkło białe i kolorowe.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ul. Łąkowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Odpady komunalne przyjmowane są od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 14:00.

 


 

Informujemy, że Spółka od miesiąca listopada 2015r. dokonuje weryfikacji umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zgodnie

z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.


 

Dnia 01-02-2016 roku minęło 10 lat od momentu kiedy Urząd Miasta w Ostrowi Maz przekazał prowadzenie komunikacji miejskiej do naszego zakładu. W chwili obecnej, usługi świadczone w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Zakład Gospodarki Komunalnej realizowane są przez siedem pojazdów obsługujących pięć linii autobusowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka. W związku z tym faktem składam gratulacje wszystkim pracownikom Działu Komunikacji Miejskiej i jednocześnie życzę dalszego zaangażowania w pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

Paweł Mieczkowski