ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Get Adobe Flash player

PROJEKT UNIJNY ETAP I

 

 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
 OPIS PROJEKTU

 

PROJEKT UNIJNY ETAP II

 

 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
Etap II dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.955.961,84 zł."
OPIS PROJEKTU
AKTUALNOŚCI
GALERIA
DLA MEDIÓW
KONTAKT

 

 
 
 
 
 


 

Z A P R O S Z E N I E

do składania ofert na zakup Kompostera typ 16

Treść Ogłoszenia

Załączniki ze zdjęciami

 


Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o. informuje, że Rada Miasta Ostrów Mazowiecka podjęła Uchwałę Nr XXVII/191/2016 w dniu 9 listopada 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Uchwała została podjęta na podstawie art. 24 ust. 9a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139).

NOWE TARYFY (cennik)

 

 


 

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. informuje, że z dniem 5 grudnia 2016 r. zmieniony zostaje rozkład jazdy linii autobusowej nr. 5

Zmiana dotyczy przesunięcia godziny odjazdu dwóch kursów:

1. Kurs z godziny 12:35 przesunięty jest na godzinę 13:35

2. Kurs z godziny 14:20 przesunięty jest na godzinę 14:30

Nowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej ZGK /www.gkostrow.pl/, Urzędu Miasta /www.ostrowmaz.pl/ oraz można otrzymać go u kierowcy.

 


 

W dniu 25 października Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał nagrody 38 najlepszym beneficjentom współpracującym z Funduszem w 2015 r. Jak podkreślił Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Pan Artur Dąbrowski:

W 2015 roku Fundusz podpisał ponad 1600 umów na realizację różnorodnych zadań proekologicznych, dzięki realizacji których udało się osiągnąć konkretne efekty ekologiczne. Dzięki tych efektom możliwa była poprawa stanu środowiska Mazowsza i tym samym życia mieszkańców województwa mazowieckiego. Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa bez zrozumienia i dobrej współpracy pracowników Funduszu oraz beneficjentów, którym nie są obojętne aspekty środowiskowe. Dzisiaj nagradzamy najlepszych z najlepszych za 2015 rok.

Członkami Komisji Konkursowej „EKOpozytyw MAZOWSZA”, byli przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej Funduszu. Kapituła wyróżniła dziesięciu laureatów i przyznała 29 wyróżnień w 10 kategoriach konkursowych. Nasza Spółka otrzymała wyróżnienie w kategorii „Pozyskiwanie środków unijnych” za realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez ZGK w Ostrowi Maz. Sp.z o.o. Etap II”.

 


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

uzyskał Statut Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 11 lipca 2016r. podjął uchwałę nr 104/16 zmieniającą uchwałę wykonawczą Nr 212/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. zlokalizowana w Starym Lubiejewie ul. Łomżyńska 11 została wpisana jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów (RIPOK) do obsługi ostrołęcko-siedleckiego regionu gospodarki odpadami. W dniu 14 lipca 2016 r. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lubiejewie z dniem 28.07.2016r. rozpocznie prace związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

 

Pracownicy Spółki podniosą swoje kwalifikacje zawodowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. pozyskał 51.842,40 złotych na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Spółki. Środki te pochodzą z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. W ramach pozyskanego dofinansowanie swoje kwalifikacje zawodowe podniesie 16 pracowników Spółki.


Oddział Wodociągów i Kanalizacji zakończył inwestycję związaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Zielonej o długości 110 mb wraz z podłączeniem wszystkich mieszkańców.

Spółka w miesiącu lipcu planuje w ramach inwestycji realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Szkoły Podchorążych Piechoty. Łączna długość planowanej inwestycji 620 mb wraz z montażem przepompowni ścieków.

 

Dział Robót Drogowych prowadzi na bieżąco naprawę ulic gruntowych i żwirowych, cząstkowe remonty nawierzchni bitumicznych oraz oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową. W ramach robót zleconych wykonano remont chodnika w pasie drogowym ul. Sikorskiego o łącznej powierzchni 75 m2 oraz przebudowę chodnika w ciągu pieszo rowerowym w pasie drogowym ulicy Białej o łącznej powierzchni 750 m2.

W miesiącu czerwcu rozpoczęliśmy przebudowę alejek z kostki brukowej o powierzchni ok. 263 m² na cmentarzu parafialnym przy ul. Lubiejewskiej.

/chodnik ul. Biała/

Oddział Gospodarki Odpadami wzbogacił się o samochód asenizacyjny zakupiony przez Spółkę w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 113 160 zł brutto. Dobrą wiadomością dla Oddziału jest wygranie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie gminy Stary Lubotyń.

Ponadto Zakład uzyskał pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanej przy ul. Łomżyńskiej w Starym Lubiejewie.

 


 

SEGREGUJESZ-PŁACISZ MNIEJ !

Wszyscy wytwarzamy odpady dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem. Selektywna zbiórka odpadów oraz recykling to podstawowe narzędzia ochrony środowiska. Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, to również oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki. Szczegółowy sposób segregacji określają poszczególne gminy. Główna zasada jest jednak wszędzie taka sama – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier a także opakowania szklane. W niektórych gminach tworzywa sztuczne, metal, papier, a czasem również szkło, zbierane są jako jedna frakcja, nazywana odpadami surowcowymi lub suchymi. Wtedy do segregacji wystarczą dwa pojemniki. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis segregacji odpadów dla Miasta Ostrów Mazowiecka.

Papier – worek niebieski (czytaj więcej ...)

Szkło – worek zielony (czytaj więcej …)

Plastik – worek żółty (czytaj więcej …)

Bioodpady – worek czarny (czytaj więcej …)

Popiół paleniskowy – worek szary (czytaj więcej …)

Odpady zmieszane – pojemnik (czytaj więcej …)

Pozostałe odpady segregowane – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Mieszkańcy z terenu miasta Ostrów Mazowiecka, mogą BEZPŁATNIE przekazać do PSZOK pozostałe odpady segregowane powstałe w gospodarstwach domowych;

- odpady biodegradowalne,

- drobne odpady budowlane i remontowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV i AGD),

- meble i odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła, szafki, łóżka, dywany, materace, rowery itp.)

- zużyte opony,

- popiół,

- chemikalia: lakiery, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,

- baterie i akumulatory,

- zużyte źródła światła (żarówki i świetlówki),

- papier i tektura,

- metal i tworzywa sztuczne,

- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła z podziałem na szkło białe i kolorowe.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ul. Łąkowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Odpady komunalne przyjmowane są od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 14:00.

 


 

Informujemy, że Spółka od miesiąca listopada 2015r. dokonuje weryfikacji umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zgodnie

z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.


 

Dnia 01-02-2016 roku minęło 10 lat od momentu kiedy Urząd Miasta w Ostrowi Maz przekazał prowadzenie komunikacji miejskiej do naszego zakładu. W chwili obecnej, usługi świadczone w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Zakład Gospodarki Komunalnej realizowane są przez siedem pojazdów obsługujących pięć linii autobusowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka. W związku z tym faktem składam gratulacje wszystkim pracownikom Działu Komunikacji Miejskiej i jednocześnie życzę dalszego zaangażowania w pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

Paweł Mieczkowski

 

 

OGŁOSZENIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW cennik na 2016 r.

 

Dnia 24.08.2015 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. zostały podpisane umowy z dostawcami wyłonionymi w drodze przetargu na dostawy maszyn i urządzeń mobilnych dla Instalacji Mechaniczno–Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie k/Ostrowi Mazowieckiej realizowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Etap II”. czytaj więcej

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o. informuje, że w związku z coraz częściej pojawiającymi się przypadkami nieprawidłowego prowadzenia selekcji odpadów komunalnych zostaną przeprowadzone kontrole pojemników na odpady. Brak właściwie prowadzonej segregacji ma znaczący wpływ na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach art. 9f „w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.” Niedopuszczalne jest więc, aby część odpadów kwalifikujących się do segregacji znajdowała się w pojemnikach na odpady zmieszane lub te, które są zmieszanymi umieszczane były w workach lub pojemnikach do segregacji. Informacje dotyczące zasad prawidłowego segregowania odpadów komunalnych znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce zmiany dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, informacja dotycząca segregacji odpadów lub na stronie internetowej Spółki www.gkostrow.pl.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

UL. ŁĄKOWA 10, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w dniu 5 maja 2015r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Etap II” w wysokości ponad 7,4 mln zł. czytaj więcej

Zdjęcia z podpisania umowy